POSTUP PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov MSJ WORLD COOPERATION spol. s r. o., so sídlom Kimovská 32, 960 01 Zvolen, IČO: 651508, prevádzkovateľom (ďalej len ako „MSJ WORLD COOPERATION spol. s r. o.“ alebo „prevádzkovateľ“), a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať. Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) predstavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov. Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“). „Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či už sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia (Článok 4(2) Nariadenia). Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby.

1. NA AKOM ZÁKLADE MÔŽEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spracúvanie je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna z týchto podmienok:

• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
• spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
• spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
• spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
• spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa

2. AKÝ JE ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, NA AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Nariadenia Európskej únie č. 2016/679 upravujúce ochranu osobných údajov (GDPR). Slovenská republika implementovala toto nariadenie do slovenského právneho poriadku v podobe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané zaraďujeme údaje, týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby ako je meno a priezvisko, lokalizačné údaje, priame osobné údaje, ako napríklad e-mail, telefónne číslo, titul, podpis. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby uchovávame najviac po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.

3. KTO SÚ PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Zamestnanci spoločnosti, ktorí majú nevyhnutne povolený prístup k osobným údajom z dôvodu vybavovania objednávok, reklamácií a taktiež záručného a pozáručného servisu, orgány štátnej a verejnej správy, samosprávy, správca webovej stránky spoločnosti, audítor, advokát, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológii, poskytovatelia informačných služieb, v odôvodnených prípadoch súdy a orgány činné v trestnom konaní. Ďalej sú to zamestnanci, ktorí zabezpečujú dodávku tovaru zákazníkovi, poisťovne, externé právne zastúpenie a iné orgány v spotrebiteľskom konaní.

4. SÚBORY „COOKIES“ NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely (meranie počtu návštev, priemerného času stráveného na stránke, počtu zobrazených stránok). Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle
§ 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

5. VEDENIE ŠTATISTIKY

Spoločnosť MSJ WORLD COOPERATION spol. s r. o. si na plnenie svojich zákonných povinností vedie evidenciu zákazníkov (štatistika). Štatistika sa vytvára za účelom archivácie údajov o zákazníkovi v prípade reklamácie, záručného alebo pozáručného servisu, jeho spätných väzbách a poznámkach v elektronickej podobe. Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

6. CIELENIE REKLAMNÝCH KAMPANÍ

Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spoločnosti MSJ WORLD COOPERATION spol. s r. o. spracováva pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava spoločnosť MSJ WORLD COOPERATION spol. s r. o. štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

7. ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na základe osobitnej potreby a požiadavky. Pri súťažiach na Facebooku, ktoré usporadúva prevádzkovateľ, na základe súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľ zverejnení ich meno, priezvisko a fotografiu s výhrou.

8. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Osobné údaje nebudú používane na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovaní.

9. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

10. MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní, pri kontrolách úradu.

11. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

12. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. Bez ohľadu na to mate právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov.
Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili a my tak vykonáme bez zbytočného odkladu.
Právo na výmaz – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Údaje sa nevymažú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, na splnenie povinnosti podľa zákonov, vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, na uplatnenie právneho nároku.
Právo na obmedzenie spracúvania – obmedzenie spracúvania osobných údajov môžete žiadať v prípade, ak namietate ich správnosť, ak máte pocit, že spracúvanie je nezákonné, ale napriek tomu odmietate vymazanie OU alebo v prípade, že už nebudeme potrebovať Vaše osobné údaje, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku.
Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov máte podľa § 100 tohto zákona právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

13. INFORMOVANIE A UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Za účelom uplatňovania svojich práv, môžete kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa nasledovne:

• Adresa: MSJ WORLD COOPERATION spol. s r. o., Kimovská 32, 960 01 Zvolen
• E-mail: kollarova@msj.sk

 

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

 

Výhradné zastúpenie exkluzívnych značiek

Nicolettihome logo
Pohjanmaan logo

Plníme sny o dokonalom bývaní

Vďaka rokom práce a nezameniteľných skúseností sme sa vypracovali na špičku medzi predajcami kožených sedacích súprav a nábytku.

Dodávame kožené i látkové sedačky, sedacie súpravy, postele a nábytok najvyššej kvality od svetoznámych výrobcov z Talianska, Fínska a Nemecka. Poskytujeme komplexné služby od poradenstva a architektonického návrhu, cez výber materiálov a jednotlivých modelov až po dodávku a montáž, vrátane záručného a pozáručného servisu. Sme vnímaní ako dodávateľ s odlíšiteľne najvyššou kvalitou služieb a tovaru.
Našim cieľom je osvojiť si Vaše predstavy, premeniť ich na skutočnosť a splniť tak Vaše očakávania a požiadavky, či už po stránke odbornej alebo finančnej. Ponúkame sedačky, sedacie súpravy a nábytok pre ľudí, ktorí v ňom hľadajú stopercentnú kvalitu, funkčnosť, pohodlie a dlhodobú hodnotu.
Navštívte naše showroom – predajne a vyskúšajte si najvyššiu kvalitu osobne v Bratislave, Košiciach, Zvolene.

Referencie

Managing director spoločnosti MSJ 
#Monika