Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Spoločnosť MSJ WORLD COOPERATION spol. s r.o., so sídlom Kimovská 32, 960 01 Zvolen,  IČO: 00 651 508, IČ DPH: SK 2020474676, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro vo vložke č. 57/S.

(ďalej len “Predávajúci”)

Kontaktné údaje:

E-mail: zvolen@msj.sk

Tel. číslo: 00421 905 488 004

 

Orgán dozoru:

 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 048/412 49 69-71

fax č.: 048/4124 693

 

Článok 1

 ZÁKLADNÉ POJMY

Predávajúci

spoločnosť MSJ WORLD COOPERATION spol. s r.o, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

Kupujúci

fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na webovej doméne www.msj.sk

Spotrebiteľ

fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.msj.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

E-shop

internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.msj.sk

Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka

úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť Tovar v E-shope

Cena

celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za Tovar, ktorý si Kupujúci objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravy

Dopravné

cena za dopravu Tovaru ku Kupujúcemu  a prípadne manipuláciu s Tovarom

VOP

 tieto všeobecné obchodné podmienky

 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi Predávajúcim a   Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho a to www.msj.sk

 

 Článok 2

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu vstúpiť do obchodno-záväzkového vzťahu s predávajúcim s tým, že práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu sa budú riadiť obsahom Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho (ďalej len „VOP“).
 1. VOP platia pre nákup v internetovom obchode  prevádzkovanom predávajúcim.
 2. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom.
 3. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“). Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom (ďalej len „Obchodný zákonník“), všetky v znení neskorších noviel.
 4. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na v internetovom obchode vrátane ceny tovaru platnej v momente odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

Článok 3

SPôSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zašle kupujúci predávajúcemu vo forme e-mailovej správy a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len “objednávka“). Odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci prejavuje súhlas s VOP a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim.
 1. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdrží kupujúci na jeho e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke budú v prípade potreby zasielané zo strany predávajúceho všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 1. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných službách, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
 1. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru.
 1. Predávajúci má právo zrušiť objednávku ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v určenej lehote, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku aj v prípade, ak kupujúci neodpovedá na e-mailové otázky a dotazy predávajúce viac ako 3 poslané e-mailové správy po sebe alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou.

Článok 4

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 • na základe potvrdenej objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal požiadavky platných právnych predpisov SR
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, ak tieto VOP neustanovujú inak
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Článok 5

DODACIE PODMIENKY

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov uverejnených v katalógoch a na stránkach E – shopu.
 1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a expedovať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom predávajúceho alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.
 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim, ktoré je zároveň aj miestom dodania tovaru, ak sa zmluvné strany v kúpnej zmluve nedohodnú inak.
 1. Predávajúci zodpovedá za obsah objednávky a dodanie Tovaru, ktorý si kupujúci u Predávajúceho objednal, avšak nezodpovedá za presné a konkrétne kvantitatívne vlastnosti tovaru, ktoré sú uvedené v katalógoch predávajúceho, a to najmä váha a presné rozmery výrobku prospektoch a iných písomnostiach týkajúcich sa tovaru na E – shope. Vzhľadom na proces výroby u dodaváteľa sa tieto kvantitatívne vlastnosti môžu v primeranej miere odlišovať od údajov uvedených vo vyššie uvedených písomnostiach. Kupujúcich je s touto skutočnosťou oboznámený a nemá voči nej výhrady.
 1. Predávajúci si splní svoju povinnosť expedovať tovar kupujúcemu tým, že ho odošle prostredníctvom prepravcu, ktorého si kupujúci zvolí v objednávke na adresu doručenia, ktorú zadá kupujúci v objednávke. Tovar bude následne kupujúcemu dodaný podľa prepravných a dodacích podmienok zvoleného prepravcu.
 1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Článok 6

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Náklady na prepravu/dodanie tovaru (odlišného od sedacích súprav a nábytku), teda doplnkov k sedacím súpravám a nábytku platí kupujúci, a to v sume uvedenej v dodacích podmienkach, pričom predávajúci dodá tovar kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty (náklady v sume 5,- EUR).
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena“) formou dobierky v mieste dodania tovaru.
 2. Pri objednávke tovaru na objednávku, ktorý nie je u predávajúceho skladom, kupujúci zaplatí vopred 50% zálohu za tovar. Informácie o zálohovej platbe budú zasielané e-mailom po vykonaní objednávky.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 1. Kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu
 2. v hotovosti pri prevzatí tovaru prostredníctvom predávajúcim určeného prepravcu;
 3. bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru, najmä v prípade ak ide o sumu prevyšujúcu sumu, ktorú možno uhradiť v hotovosti.
 1. Príslušný daňový doklad (faktúra) je súčasťou dodávky.
 1. Náklady na prepravu/dodanie tovaru platí kupujúci, a to v sume uvedenej v dodacích podmienkach, pričom predávajúci dodá tovar kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty (náklady v sume 5,- EUR).
 1. Všetky akcie predávajúceho na tovar sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 1. Ak je zmluvnými stranami dohodnutá úhrada kúpnej ceny prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu na účet predávajúceho a kupujúci kúpnu cenu neuhradil do určeného dátumu splatnosti, prípadne zaplatil kúpnu cenu iba v pomernej časti je predávajúci oprávnený odoprieť dodať tovar kupujúcemu a to až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny.
 1. V prípade, ak celá kúpna cena nebude zaplatená riadne a včas, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok 7

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci z dôvodov vzniknutých na strane kupujúceho tovar neprevezme.

 

Článok 8

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej vo VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.
 2. Spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 
 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v Zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objedaného tovaru, alebo ak sa:
 2. tovar objedané kupujúcim v jednej objednávke dávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
 3. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
 4. tovar dodáva opakovanie počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto VOP nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 2. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na sídlo predávajúceho uvedené v úvodných ustanoveniach týchto VOP. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar – číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.
 3. Kupujúci je povinný v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim, a to bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.
 4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 5. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

Článok 9

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. ich predávajúci v prípade potreby poskytne kupujúcemu na požiadanie, a to telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu.
 4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 7. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.
 8. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho na adrese Kimovská 32, 960 01 Zvolen v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
 • doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
 1. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).
 2. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 3. V mieste určenom podľa článku 9 ods. 8 týchto VOP na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 4. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 5. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami.
 6. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 7. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 1. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
 1. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
  1. prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
  2. znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
  3. používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
  4. vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
  5. zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
  6. pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
  7. mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
  8. neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
  9. po uplynutí záručnej doby.

 

 1. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 1. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej služby, alebo prostredníctvom e-mailovej správy na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim.
 1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 2. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
 3. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa odseku 21 tohto článku týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

 

 • predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 • predávajúci vadný tovar vymení.
 1. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa článku 21 týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 

 • výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov
 • v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný,
 • vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.
 1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
 2. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
 3. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 4. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.
 5. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa článku 9 ods.8. VOP skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

 

Článok 10

Alternatívne riešenie sporov

 

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a kupujúcim.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi kupujúcim a predávajúcim Kupujúci môže svoj spor s predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk.
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 5. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude prebiehať najmä vo forme e-mailových správ.
 3. VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
 4. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetového obchodu, na základe ktorých predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 6. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 24.05.2018 a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

 

 

Výhradné zastúpenie exkluzívnych značiek

Nicolettihome logo
Pohjanmaan logo

Plníme sny o dokonalom bývaní

Vďaka rokom práce a nezameniteľných skúseností sme sa vypracovali na špičku medzi predajcami kožených sedacích súprav a nábytku.

Dodávame kožené i látkové sedačky, sedacie súpravy, postele a nábytok najvyššej kvality od svetoznámych výrobcov z Talianska, Fínska a Nemecka. Poskytujeme komplexné služby od poradenstva a architektonického návrhu, cez výber materiálov a jednotlivých modelov až po dodávku a montáž, vrátane záručného a pozáručného servisu. Sme vnímaní ako dodávateľ s odlíšiteľne najvyššou kvalitou služieb a tovaru.
Našim cieľom je osvojiť si Vaše predstavy, premeniť ich na skutočnosť a splniť tak Vaše očakávania a požiadavky, či už po stránke odbornej alebo finančnej. Ponúkame sedačky, sedacie súpravy a nábytok pre ľudí, ktorí v ňom hľadajú stopercentnú kvalitu, funkčnosť, pohodlie a dlhodobú hodnotu.
Navštívte naše showroom – predajne a vyskúšajte si najvyššiu kvalitu osobne v Bratislave, Košiciach, Zvolene.

Referencie

Managing director spoločnosti MSJ 
#Monika